Celostní řízení našeho života

Jsou lidé, kteří se rozhodují zcela intuitivně a je bezpochyby obdivuhodné, když se jim podaří rozhodnout se správně! Pro méně intuitivní většinu populace zde máme pomoc. Je to velmi zkrácené, ale věřím, že to může být velmi užitečné. Holistic Management je celý obor, který se zabývá zefektivněním provozu především farem a přírodě blízkým řešením našich "neřešitelných" problémů. Zde je návod k procesu rozhodování, který nám pomůže uvědomit si, co a jak vlastně chceme. Osm otázek a odpovědí  a je hotovo :-) ...tak tedy, tak jednoduché to opravdu není, ale pro začátek je dobré se ZORIENTOVAT. A přesně k tomu proces slouží...

 

Holistic management – celostní řízení

 

 

je strukturovaný rozhodovací proces, který slouží k vyjasnění kontextu a vytvoření podmínek pro naše záměry

 

 

1.Definice celku.

 

 

Přesně pojmenujeme, co všechno máme pod svou kontrolou, co řídíme – domácnost, podnik, farmu, svůj život, rodinu apod.

 

Například tam, kde se rozhodujeme o přesunu na venkov, dáme na hromadu veškerý majetek a aktivity, kterými v současnosti disponujeme a které vykonáváme. Jedná se nejen o aktivity výdělečné, ale i o aktivity relaxační. Prostě přesně popíšeme náš život – kontext našeho rozhodování. Cílem je pochopit, jaké jednotlivé komponenety jsou ve hře a jaké vztahy mezi nimi panují. Podíváme se na systém, který chceme spravovat - může to být podnik, farma, živnost, rodinný život.

 

 

2.Účastníci rozhodování

 

Vytvoříme seznam těch, kteří se v našem systému rozhodují. Patří tam kdokoli, kdo v našem „celku“ dělá nějaká rozhodnutí - od šéfa po uklízečku, v případě rodiny všichni členové rodiny včetně dětí. Do této kategorie patří i lidé, kteří mají moc změnit naše rozhodnutí nebo kteří mají právo veta.

 

 

 

3.Základní zdroje

 

Následuje seznam všech fyzických zdrojů které máme k dispozici pro realizaci našeho „kontextu“

Ačkoli ještě nemáme přesně definovaný cíl, měli bychom mít přesnou představu o zdrojích, které můžeme k dosažení cíle využít. Do zdrojů patří věci jako auto, jiné stroje, půda, budovy nebo jakákoli jiná fyzická věc, kterou můžeme používat. Neznamená to, že ji musíme za každou cenu vlastnit – zdroje zahrnují i věci jako internet, knihovny, lidi apod. Toto je místo, kde je dobré být kreativní, protože čím více zdrojů identifikujeme, tím větší potenciál budeme mít k dosažení našeho cíle.

 

4.Peníze

 

Možná jste byli v pokušení zahrnout peníze do základních zdrojů, v HM se peníze zkoumají odděleně. Opět pečlivě sepíšeme, jaké aktuální finanční zdroje máme a také jaké máme potenciální zdroje peněz. Tady sepíšeme všechny naše úspory, drahé kovy, akcie apod, ale také peníze, které můžeme reálně získat jako půjčku od banky, ze státní podpory jakéhokoli druhu /např.podpora začínajícím zemědělcům/ nebo peníze, které mohou přijít skrze naši zdrojovou základnu /prodej-pronájem nemovitosti, prodej auta apod./

 

5.Vyjádření účelu

 

V závislosti na celku, který spravujeme, vytvoříme vyjádření účelu. Tento krok nám pomůže zacílit na to, co chceme dosáhnout. Zde vyjádříme naše životní krédo vztahující se k danému celku. V jedné nebo dvou větách se pokusíme definovat naše poslání.

 

/Příklad: krédo Permakulturní domácnosti: „Jídlo ze zahrady po celý rok – sázíme, sklízíme, užíváme si./

 

 

 

6.Vyjádření kvality života

 

Zde se snažíme vyjádřit, co skutečně chceme od života – co nás baví a naplňuje, co nás motivuje. Zde by měly být vyjádřeny touhy všech účastníků rozhodování. Pokud je celkový kontext, cíl, motorem, pak je naše kvalita života palivem do tohoto motoru. Kvalita života je to, co způsobí, že se nám ráno chce vstát a opět se kousek přiblížit k našemu cíli, k našemu celostnímu kontextu. Je nesmírně důležité ujasnit si, jaké jsou skutečné motivace našeho jednání. Není to jen „chci mít spoustu peněz“, ale je třeba jít hlouběji a ptát se, co by nám ty peníze umožnily. Jak si představujeme bezpečí a zajištěnost, na kterou velmi často v tomto bodě dojde.

 

Zde jsou oblasti, kterými bychom se při definici toho, co považujeme za kvalitní život, měli zaobírat:

ekonomická pohoda

vztahy

výzvy a růst

smysl a přínos

 

 

Většinou zjistíme, že věci, které si lidé od života přejí, jsou více – méně univerzální. Jednotlivé projevy daných kvalit se však liší člověk od člověka a je důležité je přesně pojmenovat. Všichni chceme svobodu, lásku a možnost přispět k obecnému blahu. Výše uvedené kategorie nám pomohou naše přání lépe strukturovat.

 

Při práci na tomto bodě užíváme jednoduché a jasné věty. Nneí to slohové cvičení, ale snaha o přehledné a jasné vyjádření. Jednotlivá prohlášení píšeme tak, jako by se už stalo:

 

„Mám láskyplný vztah se členy mé rodiny“

„Cítím se bezpečně a blahobytně“

„Vítám výzvy v životě a růst, který z nich vyplývá“

„Mám dostatek volného času na své koníčky“

„Jsem sťastný a zdravý“

 

V tuto chvíli nám jde o to jak se chceme cítit, jak toho můžeme dosáhnout probereme v dalším bodě.

 

7.Formy produkce

 

V této části se podíváme na jednotlivé části naší definice kvality života a přiřadíme k nim způsoby, jakými bychom mohli daných věcí dosáhnout. Opět nechceme být příliš specifičtí, spíše chceme pojmenovat věci, které zabraňují nebo pomáhají požadovaným výsledkům. Láskyplný vztah se členy rodiny může znamenat lepší komunikaci nebo lepší vyvážení času na práci a na rodinu. Dostatek volného času na koníčky může znamenat lepší časový management. Bezpečí a blahobyt může znamenat – převedeno do slov produkce - lepší finanční plánování nebo větší zapojení do komunitního života. Blahobyt nemusí nutně znamenat větší výdělek.

 

8.Budoucí zdroje

 

Konečným krokem v definici našeho celostního kontextu je popis naší budoucí zdrojové základny. Zde popíšeme, jak se má zdrojová základny vyíjet tak, aby podpořila formy produkce, které nám poskytnou kvalitu života, o kterou usilujeme. Opět používáme přítomný čas, jako by už nastala doby, kdy máme tyto zdroje k dispozici. Popíšeme lidi kolem sebe, půdu, infrastrukturu, zdraví ekosystému , komunitu...Zde jsou na místě slova jako: zdravá úživná půda, organizovaná domácnost, dobré vztahy v komunitě, vysoká biodiverzita apod. Popíšeme věci tak, jak budou fungovat, jako by se už stalo.

 

 

 

 

 

A nyní máme před sebou přesně popsané naše směřování. Celý proces nám zabere nějaký čas, ale vidět vše napsané černé na bílém je často velmi úlevné a inspirující. Jakmile jsme schopni jasně vidět, kam chceme směřovat a jaké máme prostředky k dosažení našeho cíle, rozhodování o jednotlivostech se stává mnohem snazším. Užíváme pak sérii otázek, které otestují naše rozhodnutí proti našemu cíli a kvalitě života. Je však třeba si uvědomit, že tento proces je velmi racionální a někdy je třeba se zastavit a jednoduše se zeptat „jaký mám pocit z tohoto rozhodnutí“. Občas se také stane, že jsme naprosto přesvědčeni o tom, že bychom měli něco udělat tak, ale při poctivém otestování dané myšlenky zjistíme, že není v souladu s nějakým základním principem našeho kontextu. Například můžeme být přesvědčeni o tom, že je výhodné chovat slepice. Při bližším ohledání však zjistíme, že slepice výrazně omezí naši mobilitu, což je v příkrém rozporu s naší touhou jezdit jednou měsíčně na výlet na hory. Budeme tedy hledat jiné způsoby, jak si zajistit dobrá vejce a nechemické maso a všechny služby, které slepice pro nás mohou vykonat.

 

 

Nakonec se nám tedy podaří se o něčem rozhodnout a holistic management říká: „Udělali jste rozhodnutí? Nyní předpokládejte, že je to rozhodnutí špatně!“ Tato pojistka tu není proto, abychom se utopili v pasivitě, ale proto, abychom zůstali otevření změnám a přizpůsobením. Pracujeme totiž s komplexním systémem /což ŽIVOT bezpochyby je/ a v komplexním systému je dost pravděpodobné, že se někde zmýlíme. Úmyslně tedy vytváříme cyklus ROZHODNUTÍ/PLÁNOVÁNÍ – IMPLEMENTACE – TESTOVÁNÍ/MONITOROVÁNÍ – PŘEHODNOCENÍ – ROZHODNUTÍ/PLÁNOVÁNÍ atd...

 

 

 

 

Takto vypadá ve veliké zkratce proces, který už dokázal zachránit mnoho rozpadajících se farem a podniků, který pomáhá lidem v rozhodování o důležitých krocích v jejich životě. Koncept vznikl v Africe – jeho původcem je Alan Savory. Mnoho permaklutrních designérů používá tento proces při analýzách svých projektů. Pokud se pustíme do studia HM na internetu zjistíme, že jeho součástí je vytváření pastevních plánů pro velké farmy a optimalizace různých výrobních provozů. Tento výtah byl vytvořen pro měřítko rodiny a domácnosti.